Naši partneri

 • Education Academy
 • Partner
 • Spoločnosť 7 Plus

Workshopy v materských školách

Osobná interakcia pedagógov a ďalších odborníkov je pre kontinuálne vzdelávanie a skvalitňovanie vzdelávacieho procesu nevyhnutná. Odborný prístup našich certifikovaných lektorov, potenciál teoretických vedomostí spolu s praktickými informáciami a množstvom interaktívnych a rôznorodých aktivít poskytujú každému účastníkovi workshopu či seminára priestor pre získanie nových zručností, didaktických prístupov a adaptáciu moderných trendov do vzdelávania. Praktický workshop pomáha pedagógom rozšíriť si vedomosti z oblasti realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom progresívnych vzdelávacích systémov a realizácie zmien. Workshopy sú vedené interaktívnou formou za pomoci diskusie, skupinovej práce a zážitkových a stimulačných hier. Sú obohatené o referencie a pozitívne výsledky z procesu s deťmi a zo spolupráce s rodičmi.

Na základe Vašich konkrétnych potrieb pripravíme a realizujeme workshopy s cieľom implementovať zmeny vo výchovno-vzdelávacom procese, ale i vyškoliť účastníčky. 

Prínosy workshopu

 • Účastníčka sa zoznámi so špecifickými prostriedkami, metódami a postupmi ako riadiť a realizovať zmeny vo vzdelávaní.
 • Praktická ukážka ako podporiť učenia sa dieťaťa z hľadiska špecifických (čiastkových) psychických funkcií. Ide o tieto funkcie: oblasť zraku, oblasť sluchu, orientácia v priestore a oblasť vnímania telesnej schémy, intermodalita, serialita.
 • Učí sa praktickou formou tieto zmeny implementovať prostredníctvom spracovania konkrétnej vzdelávacej činnosti a aktivity, a svoje výstupy prezentuje a konzultuje s ostatnými účastníčkami workshopu.
 • Nadobudnuté informácie a skúsenosti sa dajú ihneď aplikovať v praxi. Celý proces vzdelávania prebieha v rámci reálneho projektu.

Obsahová skladba workshopu

 • Ukážka priameho využitia autokorektívnych pomôcok vo VVČ
 • Portfólio edukačných činností a aktivít
 • Vzdelávacie oblasti a naplnenie obsahu prostredníctvom autokorektívnych kariet
 • Efektívne podnety s autokorektívnymi kartami
 • Integrácia autokorektívnych pomôcok do edukačných činností a aktivít
 • Rozvíjanie špecifických psychických funkcií prostredníctvom edukačnej činnosti
 • Spolupráca s rodinou – námety
 • Nadané deti, OŠD, DOŠD, intaktné deti - uplatnenie pre všetky skupiny

Workshopy realizujeme bezplatne. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na e-mail murcinova@prosolutions.sk alebo na tel. č. 0905 312 895.