Naši partneri

  • Education Academy
  • Partner
  • Spoločnosť 7 Plus

Odborná konferencia

      MATEMATIKA VO SVETE PREDŠKOLÁKA

                      15.- 16. november 2017

                                        Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec

Novinka - celodenná kreatívna dielňa Pro Solutions

Počas celého prvého dňa konferencie budete môcť navštíviť miesto, kde sa zoznámite s novinkami v oblasti didaktických pomôcok, hier a kreatívnych materiálov pre materské školy. Budete môcť vyskúšať vystavené didaktické pomôcky, zahrať sa zaujímavé hry, modelovať či kresliť s najnovšími výtvarnými materiálmi. 

                                             Program odbornej konferencie

                                                Streda 15. november 2017

08,00 – 09,00 prezentácia
09,30 otvorenie konferencie
09,40 príhovory hostí
10,00 – 10,40 Akou alebo ktorou cestou sa vyberú materské školy?
PhDr. Viera Hajdúková, PhD.
10,40 – 11,20 Matematická úloha ako prostriedok rozvoja kognitívnych schopností
PaedDr. Edita Šimčíková, PhD.
11,20 – 11,40 coffee break
11,40 – 12,20 Dieťa s ťažkosťami v oblasti priestorovej orientácie – príklady dobrej praxe
doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
12,20 – 13,00 Prístup a práca s hyperaktívnym dieťaťom v kolektíve MŠ
PhDr. Dáša Oravkinová
13,00 – 14,00 obed
14,00 – 15,00 Konektivní didaktické struktury v mateřské škole se zaměřením na stimulaci prelogického myšlení
PhDr. Michaela Kaslová, PedF UK Praha
15,00 – 15,40 Hejného metóda vyučovania matematiky (je doma) v prostredí materskej školy
Dagmar Môťovská
15,40 – 16,00 coffee break
16,00 – 17,30 Diskusný klub - Aktuálne problémy materských škôl
PhDr. Viera Hajdúková, PhD.
17,30 – 18,00 tombola
18,00 – 19,00 večera
21,00 hudobno-tanečná zábava s DJ, bar Luculus

                                                 Štvrtok 16. november 2017

08,15 – 09,45 1. workshop
09,45 – 10,00 coffee break
10,00 – 11,30 2. workshop

Každá účastníčka môže absolvovať 2 praktické workshopy. Ponuka workshopov:

Zábavná geometria v praktických činnostiach
PaedDr. Eva Sobinkovičová

Farby, čísla a tvary v rozprávkovom svete hudby
Slávka Žoldáková

Workshop v prostrediach Hejného metódy, Krokovanie a Drievka
Dagmar Môťovská

Hore-dole, vpravo-vľavo, zvládneme to všetko hravo
doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.

Prejavy intelektového nadania v predškolskom veku a ako ho správne stimulovať
PhDr. Dáša Oravkinová

Rovinné skladačky od A po Z - hráme sa s orientáciou a predstavivosťou v rovine
Mgr. Monika Vlčková

Kocka ako prostriedok rozvoja matematických kompetencií u detí predškolského veku
Mgr. Katarína Thúróczy

WORKSHOPY OBSADENÉ

Pre veľký záujem o konferenciu sú všetky workshopy už obsadené. Tí, ktorí majú záujem zúčastniť sa konferencie počas prvého dňa a vypočuť si zaujímavé príspevky, majú možnosť prihlásiť sa na konferenciu aj naďalej.

VSTUPY:

40,- Eur - prvý deň konferencie

50,- Eur - prvý deň konferencie a obed

60,- Eur - prvý deň konferencie, obed a večera

99,- Eur - vstup len na prvý deň konferencie, obed, večera, ubytovanie 1 noc

 

Pripravované príspevky odbornej konferencie

                                Akou alebo ktorou cestou sa vyberú materské školy?
                                                   PhDr. Viera Hajdúková, PhD.

V príspevku sa budeme venovať súčasnému postaveniu materských škôl v školskom systéme, spôsobu ich organizácie, výchove a vzdelávaniu, ich riadeniu a kontrole. Poukážeme na príklady dobrej praxe a tiež na najväčšie problémy týkajúce sa realizácie výchovno-vzdelávacej činnosti a riadenia materských škôl.

V druhej časti príspevku sa pokúsime načrtnúť ďalšie smerovanie materských škôl a ich perspektívu vo svetle aktuálnych strategických dokumentov a zmien vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

                 Matematická úloha ako prostriedok rozvoja kognitívnych schopností                                                                  PaedDr. Edita Šimčíková, PhD. 

Rozvoj kognitívnych schopností detí je proces, ktorý sa realizuje prostredníctvom plnenia výkonových štandardov vo všetkých vzdelávacích oblastiach kurikulárneho dokumentu pre materské školy. Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami poskytuje priestor na formuláciu takých úloh, ktoré rozvíjajú krátkodobú aj dlhodobú pamäť, logické a abstraktné myslenie, pozornosť, ale aj schopnosť plánovať, systematicky myslieť, verbalizovať svoje myšlienkové postupy. V príspevku ukážeme okrem základných teoretických východísk matematické úlohy pre deti s najvyššou výkonovou úrovňou v materskej škole a vhodné psychodidaktické postupy pri ich aplikácii v praxi. Adekvátne zvolené postupy napomáhajú pri stimulácii matematického myslenia detí a celkovej schopnosti detí učiť sa. 

            Dieťa s ťažkosťami v oblasti priestorovej orientácie - príklady dobrej praxe                                                   Doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.

Oslabenie v oblasti priestorovej orientácie sa prejavuje už v období raného veku a je možné ho podľa miery oslabenia primerane korigovať. Stáva sa, že problémy s priestorovou orientáciou sa často bagatelizujú a oslabenie sa „nečakane objaví“ až pri nástupe do základnej školy. A to sa zvyčajne prejaví v rámci školských povinností, a v niektorých prípadoch aj ako súčasť vývinových porúch učenia sa. Súčasťou prednášky sú teoretické východiská týkajúce sa vývinového profilu dieťaťa raného a predškolského veku v súvislosti s priestorovou orientáciou a taktiež aj popis charakteristických prejavov, ktoré môžu signalizovať oslabenie v tejto oblasti. Samotné oslabenie v oblasti priestorovej orientácie bude na prednáške prezentované na konkrétnych príkladoch ako pomôcť dieťaťu od raného veku. Na prednášku nadväzuje aj zážitkový workshop Hore-dole, vpravo-vľavo, zvládneme to všetko hravo.

                  Prístup a práca s hyperaktívnym dieťaťom v kolektíve materskej školy                                                               PhDr. Dáša Oravkinová                                  

Hyperaktivita sa často spája s tzv. poruchami  pozornosti, pozorovateľnými už v predškolskom veku. Vyskytuje sa častejšie u chlapcov, pričom nejde o tradičnú chorobu, ale o zvýšenú aktivitu mozgovej činnosti prejavujúcej sa aj v celkovej motorike. Tento stav sa objavuje v evidencii v medzinárodnej klasifikácii  chorôb (MKCH10) pod označením R46.3 – hyperaktivita, v skupine R 46 - Subjektívne a objektívne príznaky súvisiace s výzorom a správaním.

Názory odborníkov sa líšia, niektorí považujú hyperaktivitu za prejav normálneho správania, ovplyvnený zvýšenou kreativitou. Je preukázateľné, že niektoré deti dokážu zamerať pozornosť na viacero tém súčasne, pri rovnako kvalitnom spracovaní.  Tieto deti sa prejavujú nadpriemerne rozvinutými poznávacími schopnosťami, ich verbalizáciou a sociálnymi zručnosťami.

Všeobecne deti s ADHD  (označenie hyperaktivity s poruchou pozornosti  v USA zaužívané aj u nás)  vyžadujú špeciálny výchovný a edukačný prístup už v predškolskom veku, aby sa porucha negatívne neprejavila vo vzťahu ku kolektívom a k samotnému organizovanému prijímaniu informácií.

                                   Konektivní didaktické struktury v mateřské škole
                                    se zaměřením na stimulaci prelogického myšlení                                                                       PhDr. Michaela Kaslová, PedF UK Praha

Konektivní didaktické struktury tvoří základ plánování práce učitele v mateřské škole. Do nich včleňujeme situace, ve kterých lze předpokládat zrod didaktických situací, které dítě do jeho vstupu do školy rozvíjejí v předmatematické gramotnosti. Každá taková situace je tedy provázána s onou strukturou a bere v úvahu tři základní pohledy na předmatematickou gramotnost: rozvoj schopností, úvod do metod řešení a startování pojmotvorného procesu v daném sociokulturní kontextu. Příspěvek ukáže tuto strukturu bude ilustrovat na sérii analyzovaných aktivit z oblasti stimulace prelogického myšlení.

      Hejného metóda vyučovania matematiky (je doma) v prostredí materskej školy
                                                        Dagmar Môťovská

Deti v MŠ sú vybavené určitým prirodzeným talentom a tvorivosťou. Tieto vlastnosti sú dôležité pre rozvoj logického myslenia a matematických schopností. Podstatou Hejného metódy v materských školách je rozvíjanie predmatematických znalostí a schopností dieťaťa, a to jednak v oblasti intelektuálnej, ale aj v oblasti sociálnej. Deti skúmajú danú situáciu, hľadajú vhodné riešenia problémov, získavajú skúsenosti s organizáciou javov, so spracovaním údajov, a to prostredníctvom rôznych matematických prostredí. Ponúkame im priestor pre vlastnú tvorivosť, autonómne myslenie a vzájomnú komunikáciu. Deti v nej formulujú vlastné myšlienky, počúvajú a kriticky posudzujú myšlienky druhých a v diskusiách sa učia vybrať spoločnú cestu na riešenie problémov a hľadanie pravdy.

V prezentácii načrtneme východiská a hlavné princípy Hejného metódy vyučovania matematiky pre materské školy a ich kľúčové postavenie v ďalšom pokračovaní na základných školách. Predstavíme matematické prostredia v predprimárnom vzdelávaní a zdokumentované konkrétne príklady a videoukážky z praxe v slovenských a českých materských školách.

 

Mediálni partneri

Odborní partneri konferencie

Hlavný partner