Naši partneri

  • Education Academy
  • Partner
  • Spoločnosť 7 Plus

Odborná konferencia

            Hravo a tvorivo v materských školách

                                                                                                               

                        27.- 28. október 2016

        Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec

PROGRAM KONFERENCIE

        

Prihlásiť sa môžete od dnes do 23. októbra. Počet miest je limitovaný.

Pripravované prednášky

PhDr. Viera Hajdúková, PhD.
Výzva pre materské školy

Príspevok sa zameriava na proces tvorby a schvaľovania Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Poukazuje na silné aj slabé stránky tvorby školských vzdelávacích programov a načrtáva možnosti zmien a prístupov k predprimárnemu vzdelávaniu na národnej aj miestnej úrovni. Na príkladoch dobrej praxe poukáže na možné cesty uberania sa materských škôl do budúcnosti.

Mgr. Michaela Vargová, PhD.
Pohľad učiteľky na uplatnenie Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v MŠ v praxi

Príspevok prináša pohľad učiteľky v materskej škole na Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Prezentuje reálne skúsenosti s tvorbou školského vzdelávacieho programu v procese pilotnej fázy zavádzania iŠVP do praxe a poukazuje na jeho uplatňovanie v každodennej práci s deťmi.

Doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD.
Vplyv esteticko-výchovných činností na školskú pripravenosť a nadobúdanie elemetárnej gramotnosti

Najprirodzenejším prejavom dieťaťa predškolského veku je pohyb. Prostredníctvom neho objavuje dieťa variabilitu priestoru, hudby, slova, línie, farby. Esteticko-výchovné činnosti v materskej škole nemožno vnímať izolovane od ostatných vzdelávacích oblastí, ale ako systém tvorivých aktivít, ktoré sa podieľajú na esteticko-sociálnej vnímavosti. Majú svoj podiel nielen na rozvíjaní vnímania a kreatívneho myslenia detí, ale na všetkých oblastiach školskej pripravenosti (sociálnej, emocionálnej, kognitívnej, pracovnej, fyzickej). Ich integrovanie do vzdelávacej činnosti by nemalo byť len pre účel estetického zážitku, ale aj pre zážitky dieťaťa z vlastného úspechu, čím podporujeme u neho dôveru a sebauvedomenie. Dôsledkom potom môže byť aj úspech pri nadobúdaní elementárnej gramotnosti – to je pre každého budúceho prváka najdôležitejšia úloha. Príspevok prinesie niektoré výskumné zistenia z experimentálnych overovaní, ktoré sa viažu k tejto problematike.

Doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
Animácia, identifikácia a projekcia v hre s bábkou v podmienkach materskej školy

Činnosť s bábkou je považovaná za širokospektrálnu a mnohoúrovňovú problematiku. Samotný proces s bábkou prebieha na rozhraní dvoch prostredí. Prvým prostredím je realita, v ktorej sa dieťa nachádza (a prichádza do kontaktu s inými deťmi) a „druhým“ prostredím je prostredie, v ktorom dieťa prichádza do kontaktu s bábkou, rieši drobné konflikty, či ním vnímané ohrozenia. Samotná činnosť s bábkou - reálnou, zástupnou, improvizovanou - si vyžaduje okrem splnenia konkrétnych pravidiel hry s bábkou aj erudovanosť a profesionalitu odborníka.

Základnými kompetenciami pedagóga je zvládnuť a diferencovať jednotlivé úrovne akcie s bábkou v hernom procese, komunikovať so skupinou a/alebo s jednotlivcom a v neposlednom rade aj reflektovať na priebežne vzniknuté problémy počas priamej práce s bábkou, či mimo hracieho priestoru.

PhDr. Ján Svoboda
Jaký je rozdíl mezi agresí, násilností a schválností, na co je dobré se zaměřit a jak deti vést 

Lze definovat tři základní prameny ústící v chování a jednání člověka: Vývoj – nenaplněnost základních sociálních potřeb – výchova. Současná věda prokázala některé souvislosti  vývoje plodu v těhotenství matky a následnými tendencemi, stejně jako sílu vlivu primárních vtisků během prvních let života dítěte. Profesor Zdeněk Matějček definoval již před padesáti lety sociální potřeby dítěte a důsledky jejich nenaplnění. Nově s daným tématem přichází Albert Pesso (USA) v systému zvaném Pesso-Boyden terapie. Závěry z výzkumů  (psycholog Jiří Šimonek senior) pak lze údaje doplnit o informace jak reagovat, jak řešit chování a jednání dítěte s konkrétní nenasycenou sociální potřebou. Z hlediska vedení a výchovy dítěte lze pozorovat jeden projev, který však může mít jednu ze tří příčin (agrese, násilí, schválnost). Pokud pedagogický pracovník, rodič, nerozpozná skutečnou příčinu, může svou snahou projevu zabránit dítěti velmi ublížit a jeho zásah nebude mít výraznější efekt. Alespoň částečné, laické rozpoznání kořene projevu dítěte pak může být základem pro kvalitní pedagogickou práci. Konferenční příspěvek seznámí účastníky s danou problematikou, představí v rámci časové dotace příkladové kazuistiky.

Nezisková organizácia EDULAB
Digitálne technológie v materských školách

V príspevku sa venujeme významu a úskaliam integrácie digitálnych technológií do predprimárneho vzdelávania a z toho vyplývajúcej potrebe rozvoja digitálnej gramotnosti pedagógov materských škôl. Predstavíme náš model primeraného začlenenia digitálnych technológií do výchovno-vzdelávacích aktivít v materskej škole a odprezentujeme niekoľko konkrétnych ukážok z praxe v Centrách excelentnosti, ktoré sme zriadili v rámci Programu podpory digitalizácie škôl neziskovej organizácie EDULAB.

Pripravované workshopy

doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
Inšpiratívne námety na hru s bábkami

Cieľom tvorivej dielne je na praktických ukážkach predstaviť jednotlivé techniky hry s bábkou/bábkami, ktoré je možné využiť pri práci so skupinou detí od 3 do 6 rokov. Jednotlivé techniky sú overené praxou a využiteľné v podmienkach materskej školy, príp. v neformálnom vzdelávaní pri práci s deťmi raného i predškolského veku.

doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD.
Integrované umelecko-výchovné činnosti v rozprávke

V materskej škole dieťa kultivujeme – jeho pohyby, rečový prejav, jeho celkový sociálny kontext. Týmto ho pripravujeme na školu, teda na nové prostredie, nových ľudí, nové komunikačné a sociálne situácie. Rozprávka je pre dieťa konkrétna cesta ako ho nenásilne uviesť a pomôcť mu zorientovať sa vo svete, v ktorom žije. Cez tvorivé metodicko-pedagogické uchopenie literárneho textu môže dieťa spoznávať samé seba a učiť sa orientovať v prostredí, vzťahoch a porozumieť im. Do akej miery týmto skutočnostiam dieťa rozumie a ako o nich rozmýšľa, nám môže napovedať cez vlastné tvorivé aktivity (hudobné, výtvarné, slovné, pohybové), ktoré učiteľka funkčne integruje do literárneho textu (rozprávky).

Slávka Žoldáková
Dieťa a hudba, pohyb a hra inovatívne a tvorivo

Projekt Dieťa a hudba, pohyb a hra sa stala každodennou súčasťou mnohých materských škôl. Je to prostriedok ako zapojiť aj "nezapojiteľné". Hudba motivuje, nabáda, ukľudňuje, tvorí, vzdeláva a inšpiruje. Workshop prináša  nové, inovatívne spôsoby vyjadrenia hudby, hudobné aktivity a hry, ktoré vznikli z úžasnej a tvorivej atmosféry, veselých príhod, smiechu a samozrejme  radosti z hudby a pohybu. Aktivity sú výsledkom pedagogickej šikovnosti, tvorivosti, úprimnosti, lásky k deťom a hlavne chuti pracovať s hudbou. Workshop ukáže možnosť ako zosúladiť aktuálne potreby detí prostredníctvom širokej škály hudby, ktorá má ozaj mnohorakosť využitia. DIEŤA a HUDBA... POHYB a HRA je jedinečným, skutočným a trvalým zážitkom. 

Andrea Trubenová
Kreatívne aktivity s modelovacími hmotami

Popisový zážitkový program je zameraný na osvojovanie a upevňovanie si praktických  a manuálnych zručností s tvárnym materiálom - stláčanie, miesenie, váľanie, vaľkanie, vykrajovanie, presýpanie. Je vhodný pre všetky vekové kategórie pre deti predškolského veku. Môže sa realizovať individuálne aj v skupinkách. Prípravou vhodného prostredia v interiéri aj exteriéri materskej školy podporuje fantáziu, predstavivosť i rozvíjanie myslenia. Praktické a zážitkové aktivity umožňujú kreatívne tvorenie detí.

PaedDr. Edita Šimčíková, PhD.
Elementy matematickej gramotnosti v predškolskej edukácii

Počas tvorivej dielne si vymedzíme pojem matematická gramotnosť a funkčná gramotnosť. Pripravíme si úlohy pre deti s najvyššou výkonovou úrovňou v materskej škole zamerané na rozvoj matematickej gramotnosti a v súlade s inovovaným ŠVP. Vhodne formulované úlohy modifikujeme pre deti s nižšou úrovňou rozvoja ich schopností. Súčasťou workshopu budú aj prezentácie riešení úloh, diskusia o možných úskaliach v praxi pri aplikácii vybraných zadaní. K činnostiam naformulujeme kognitívne a psychomotorické ciele z matematickej oblasti vzdelávania.

PaedDr. Žaneta Kunštárová
Ako rozvíjať orientáciu dieťaťa v čase a ideálne podporovať jeho užívateľské zručnosti

Workshop je analytickým pohľadom na dve sekvencie z klasifikovaných vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2016). Ponúka konkrétne aktivity overené pedagogickou praxou. V prvej časti ide o hry, ktoré pomáhajú dieťaťu porozumieť takej abstraktnej problematike akou je preň orientácia v časových vzťahoch. Druhá časť je zameraná na možnosti vytvárania elementárnych užívateľských zručností v činnostiach, ktoré sú motivované samotnou ponukou atraktívnych materiálov.

Hlavní organizátori konferencie

Odborní partneri konferencie

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri