Naši partneri

  • Education Academy
  • Partner
  • Spoločnosť 7 Plus

Odborný praktický workshop - Odkaz otce, odkaz matky v chování dítěte a možnosti korekce

 

      Prednášajúci odborník
        PhDr. Ján Svoboda

"Nikdo z nás nezapře své zásadní vychovatele. Jejich vliv na chování a jednání je však daleko hlubší a významnější, než si připouštíme. Setkání nabídne účastníkům možnost uchopit základ celého sociálního směřování dítěte a zjistit možnosti korekce."

 

Meno prednášajúceho PhDr. Jána Svobodu nie je na Slovensku neznáme. Mnohé z učiteliek materských škôl mali príležitosť stretnúť sa s ním na konferencii vydavateľstva Pro Solutions Hravo a tvorivo v materských školách vo Vysokých Tatrách v októbri 2016.

Učitelia v materských i základných školách patria medzi tých, ktorí výrazne ovplyvňujú správanie a výchovu detí/žiakov.  Po rodičov sú to práve tí, ktorí vedia pozitívne vplývať a usmerňovať prejavy detí. Častokrát poznajú prostredie a zázemie svojich zverencov v triedach, vedia odpozorovať určité vzorce správania sa detí. Spolupráca škôl a rodičov je pre mnohých pedagógov výzva. Je tu príležitosť nachádzať pochopenie a spôsoby, ako pozitívne vplývať na správanie sa detí.

  • Interaktívny workshop je zameraný na konkrétne techniky, ktoré môžu využívať pedagógovia materských škôl v orientačnej diagnostike detí.

  • Učiteľom základných škôl uľahčí pomáhať s adaptáciou dieťaťa pri nástupe na povinnú školskú dochádzku a spoluprácu s rodičmi.

  • Workshop je určený aj rodičom detí, ktorí chcú porozumieť správaniu svojich detí a uvítajú konkrétne rady psychológa.
  • Najčastejšie príklady a odpovede na otázky z praxe, ktoré sa týkajú správania sa detí ( dieťa sa pomočuje, neposlúcha, bije ostatné deti...).
  • Záverečná diskusia s prednášajúcim.

Seminár je určený pre učiteľky materských škôl, špeciálnych pedagógov a rodičov detí predškolského veku.                                                 

PhDr. Ján Svoboda

- pedagogická způsobilost, akreditovaný lektor pro ČR a SR v programech pro dospělé a mládež, akreditován ve výukově vzdělávacích programech pro učitele a ředitele MŠ, ZŠ, SŠ v krajích Moravskoslezský, Královehradecký, Olomoucký, Zlínský, certifikován v problematice managementu krizových situací, diagnosticko intervenčním systému „Barvy života“, ukončen dlouhodobý výcvik v Satiterapii, živnostenské oprávnění v oblasti „Psychologická diagnostika – poradenství“.Zahraniční stáže Švédsko, Švýcarsko. Profesionální profil: praxe ve vychovatelství adolescentní mládeže, oblasti dětské psychologie – diagnostika, terapie, poradenství, poradce v mezilidských vztazích, osobních  a osobnostních krizích, při potížích týmů, pracovních kolektivů, jiných referenčních skupin, poradce v problematice rodinných systémů. Pedagogická zkušenost s výukou v SŠ a VOŠ,  VŠ, supervizor Satiterapie, supervizor Hestia Praha – v podpůrných a pomáhajících programech. Publikační činnost – časopisy, skripta, knihy.

                                   Z archívu

                     Odborná konferencia Hravo a tvorivo v materských školách

                    27.- 28. október 2016, Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec

                                                           

                                                    Príspevky prednesené počas odbornej konferencie.                                                                     

                                                Výzva pre materské školy
                                               PhDr. Viera Hajdúková, PhD.

V príspevku sa zameriam na proces tvorby a schvaľovania Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Poukážem na silné aj slabé stránky tvorby školských vzdelávacích programov a načrtnem možnosti zmien a prístupov k predprimárnemu vzdelávaniu na národnej aj miestnej úrovni. Na príkladoch dobrej praxe poukážem na možné cesty uberania sa materských škôl do budúcnosti.

                 Pohľad učiteľky na uplatnenie Štátneho vzdelávacieho programu
                                         pre predprimárne vzdelávanie v MŠ v praxi                                                                                     Mgr. Michaela Vargová, PhD. 

Príspevok prináša pohľad učiteľky v materskej škole na Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Prezentuje reálne skúsenosti s tvorbou školského vzdelávacieho programu v procese pilotnej fázy zavádzania iŠVP do praxe a poukazuje na jeho uplatňovanie v každodennej práci s deťmi.

                   Vplyv esteticko-výchovných činností na školskú pripravenosť                                                               a nadobúdanie elementárnej gramotnosti                                                                                      Doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD.

Najprirodzenejším prejavom dieťaťa predškolského veku je pohyb. Prostredníctvom neho objavuje dieťa variabilitu priestoru, hudby, slova, línie, farby. Esteticko-výchovné činnosti v materskej škole nemožno vnímať izolovane od ostatných vzdelávacích oblastí, ale ako systém tvorivých aktivít, ktoré sa podieľajú na esteticko-sociálnej vnímavosti. Majú svoj podiel nielen na rozvíjaní vnímania a kreatívneho myslenia detí, ale na všetkých oblastiach školskej pripravenosti (sociálnej, emocionálnej, kognitívnej, pracovnej, fyzickej). Ich integrovanie do vzdelávacej činnosti by nemalo byť len pre účel estetického zážitku, ale aj pre zážitky dieťaťa z vlastného úspechu, čím podporujeme u neho dôveru a sebauvedomenie. Dôsledkom potom môže byť aj úspech pri nadobúdaní elementárnej gramotnosti – to je pre každého budúceho prváka najdôležitejšia úloha. Príspevok prinesie niektoré výskumné zistenia z experimentálnych overovaní, ktoré sa viažu k tejto problematike.

                               Animácia, identifikácia a projekcia v hre s bábkou                                                                               v podmienkach materskej školy                                                                                          Doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.                                  

Činnosť s bábkou je považovaná za širokospektrálnu a mnohoúrovňovú problematiku. Samotný proces s bábkou prebieha na rozhraní dvoch prostredí. Prvým prostredím je realita, v ktorej sa dieťa nachádza (a prichádza do kontaktu s inými deťmi) a „druhým“ prostredím je prostredie, v ktorom dieťa prichádza do kontaktu s bábkou, rieši drobné konflikty, či ním vnímané ohrozenia. Samotná činnosť s bábkou - reálnou, zástupnou, improvizovanou - si vyžaduje okrem splnenia konkrétnych pravidiel hry s bábkou aj erudovanosť a profesionalitu odborníka.

Základnými kompetenciami pedagóga je zvládnuť a diferencovať jednotlivé úrovne akcie s bábkou v hernom procese, komunikovať so skupinou a/alebo s jednotlivcom a v neposlednom rade aj reflektovať na priebežne vzniknuté problémy počas priamej práce s bábkou, či mimo hracieho priestoru.

                                Jaký je rozdíl mezi agresí, násilností a schválností,
                                          na co je dobré se zaměřit a jak deti vést                                                                                                PhDr. Ján Svoboda

Lze definovat tři základní prameny ústící v chování a jednání člověka: Vývoj – nenaplněnost základních sociálních potřeb – výchova. Současná věda prokázala některé souvislosti  vývoje plodu v těhotenství matky a následnými tendencemi, stejně jako sílu vlivu primárních vtisků během prvních let života dítěte. Profesor Zdeněk Matějček definoval již před padesáti lety sociální potřeby dítěte a důsledky jejich nenaplnění. Nově s daným tématem přichází Albert Pesso (USA) v systému zvaném Pesso-Boyden terapie. Závěry z výzkumů  (psycholog Jiří Šimonek senior) pak lze údaje doplnit o informace jak reagovat, jak řešit chování a jednání dítěte s konkrétní nenasycenou sociální potřebou. Z hlediska vedení a výchovy dítěte lze pozorovat jeden projev, který však může mít jednu ze tří příčin (agrese, násilí, schválnost). Pokud pedagogický pracovník, rodič, nerozpozná skutečnou příčinu, může svou snahou projevu zabránit dítěti velmi ublížit a jeho zásah nebude mít výraznější efekt. Alespoň částečné, laické rozpoznání kořene projevu dítěte pak může být základem pro kvalitní pedagogickou práci. Konferenční příspěvek seznámí účastníky s danou problematikou, představí v rámci časové dotace příkladové kazuistiky.

                                 Digitálne technológie v materských školách
                                            Nezisková organizácia EDULAB

V príspevku sa venujeme významu a úskaliam integrácie digitálnych technológií do predprimárneho vzdelávania a z toho vyplývajúcej potrebe rozvoja digitálnej gramotnosti pedagógov materských škôl. Predstavíme náš model primeraného začlenenia digitálnych technológií do výchovno-vzdelávacích aktivít v materskej škole a odprezentujeme niekoľko konkrétnych ukážok z praxe v Centrách excelentnosti, ktoré sme zriadili v rámci Programu podpory digitalizácie škôl neziskovej organizácie EDULAB.

                                                                            Workshopy

doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
Inšpiratívne námety na hru s bábkami

Cieľom tvorivej dielne je na praktických ukážkach predstaviť jednotlivé techniky hry s bábkou/bábkami, ktoré je možné využiť pri práci so skupinou detí od 3 do 6 rokov. Jednotlivé techniky sú overené praxou a využiteľné v podmienkach materskej školy, príp. v neformálnom vzdelávaní pri práci s deťmi raného i predškolského veku.

doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD.
Integrované umelecko-výchovné činnosti v rozprávke

V materskej škole dieťa kultivujeme – jeho pohyby, rečový prejav, jeho celkový sociálny kontext. Týmto ho pripravujeme na školu, teda na nové prostredie, nových ľudí, nové komunikačné a sociálne situácie. Rozprávka je pre dieťa konkrétna cesta ako ho nenásilne uviesť a pomôcť mu zorientovať sa vo svete, v ktorom žije. Cez tvorivé metodicko-pedagogické uchopenie literárneho textu môže dieťa spoznávať samé seba a učiť sa orientovať v prostredí, vzťahoch a porozumieť im. Do akej miery týmto skutočnostiam dieťa rozumie a ako o nich rozmýšľa, nám môže napovedať cez vlastné tvorivé aktivity (hudobné, výtvarné, slovné, pohybové), ktoré učiteľka funkčne integruje do literárneho textu (rozprávky).

Slávka Žoldáková
Dieťa a hudba, pohyb a hra inovatívne a tvorivo

Projekt Dieťa a hudba, pohyb a hra sa stala každodennou súčasťou mnohých materských škôl. Je to prostriedok ako zapojiť aj "nezapojiteľné". Hudba motivuje, nabáda, ukľudňuje, tvorí, vzdeláva a inšpiruje. Workshop prináša  nové, inovatívne spôsoby vyjadrenia hudby, hudobné aktivity a hry, ktoré vznikli z úžasnej a tvorivej atmosféry, veselých príhod, smiechu a samozrejme  radosti z hudby a pohybu. Aktivity sú výsledkom pedagogickej šikovnosti, tvorivosti, úprimnosti, lásky k deťom a hlavne chuti pracovať s hudbou. Workshop ukáže možnosť ako zosúladiť aktuálne potreby detí prostredníctvom širokej škály hudby, ktorá má ozaj mnohorakosť využitia. DIEŤA a HUDBA... POHYB a HRA je jedinečným, skutočným a trvalým zážitkom. 

Andrea Trubenová
Kreatívne aktivity s modelovacími hmotami

Popisový zážitkový program je zameraný na osvojovanie a upevňovanie si praktických  a manuálnych zručností s tvárnym materiálom - stláčanie, miesenie, váľanie, vaľkanie, vykrajovanie, presýpanie. Je vhodný pre všetky vekové kategórie pre deti predškolského veku. Môže sa realizovať individuálne aj v skupinkách. Prípravou vhodného prostredia v interiéri aj exteriéri materskej školy podporuje fantáziu, predstavivosť i rozvíjanie myslenia. Praktické a zážitkové aktivity umožňujú kreatívne tvorenie detí.

PaedDr. Edita Šimčíková, PhD.
Elementy matematickej gramotnosti v predškolskej edukácii

Počas tvorivej dielne si vymedzíme pojem matematická gramotnosť a funkčná gramotnosť. Pripravíme si úlohy pre deti s najvyššou výkonovou úrovňou v materskej škole zamerané na rozvoj matematickej gramotnosti a v súlade s inovovaným ŠVP. Vhodne formulované úlohy modifikujeme pre deti s nižšou úrovňou rozvoja ich schopností. Súčasťou workshopu budú aj prezentácie riešení úloh, diskusia o možných úskaliach v praxi pri aplikácii vybraných zadaní. K činnostiam naformulujeme kognitívne a psychomotorické ciele z matematickej oblasti vzdelávania.

PaedDr. Žaneta Kunštárová
Ako rozvíjať orientáciu dieťaťa v čase a ideálne podporovať jeho užívateľské zručnosti

Workshop je analytickým pohľadom na dve sekvencie z klasifikovaných vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2016). Ponúka konkrétne aktivity overené pedagogickou praxou. V prvej časti ide o hry, ktoré pomáhajú dieťaťu porozumieť takej abstraktnej problematike akou je preň orientácia v časových vzťahoch. Druhá časť je zameraná na možnosti vytvárania elementárnych užívateľských zručností v činnostiach, ktoré sú motivované samotnou ponukou atraktívnych materiálov.

Mediálni partneri