Naši partneri

  • Education Academy
  • Partner

Odborný seminár - Rytmika ako prostriedok nadobúdania jazykovej gramotnosti

                                                  Prednášajúca odborníčka
                                            doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD.

Nosným motívom seminára, ktorý má teoretickú aj aplikačnú rovinu, je objasniť zmysel rytmiky (výchovy k rytmu) v edukácii, pretože môže byť vo viacerých smeroch obohacujúcim prvkom pri objavovaní jazyka. Nadobúdanie počiatočnej gramotnosti je proces dynamický, založený na princípoch hry a využívaní aktivizujúcich metód. Rytmické hry, ktoré deti dôverne poznajú, sa viažu k detskému slovesnému folklóru a ich ťažiskom je hudba, pohyb a slovo. Na týchto základoch je vhodné stimulovať u detí jemnú motoriku a grafomotoriku, oromotoriku, zrakové a sluchové vnímanie, priestorovú orientáciu, funkcie intermodality a seriality s dôrazom na objavovanie jazykových súvislostí čítanej a písanej reči. Rytmikou (pravidelnosťou) môžeme viesť deti nielen k poriadku a precíznosti v jazykovom prejave, ale aj k schopnosti a odvahe improvizovať a nebáť sa experimentovať so slovom, čo môže byť vhodným motivačným prostriedkom k jazykovej citlivosti.

Seminár je určený pre učiteľky materských škôl.

Cena vstupu: 20 Eur (zahŕňa prednášku, materiály, certifikát, občerstvenie)

                                             8. júna 2016                                                                                   
                                       od 10,00 - 14,00 hod.                           

Miesto konania: DK Kramáre, Stromová 18, Bratislava

             Predstavujeme Vám prednášajúcu doc. PaedDr. Danu Kollárovú, PhD.

– pôsobí na Katedre pedagogiky PF UKF v Nitre, kde zabezpečuje predmety Teória a metodika elementárnej gramotnosti, Teória a didaktika elementárnych reálií, Dramatická výchova, Biblioterapia, Pedagogika hry a Metodika záujmovej činnosti. Vo svojej pedagogickej činnosti získala skúsenosti takmer na všetkých úrovniach vzdelávania (MŠ, ZŠ, ZUŠ, VŠ). V pozícii vysokoškolskej učiteľky je od roku 1999. Od roku 1989 sa jej aktívna pedagogická aj vedecko-výskumná činnosť viaže k rešpektovaniu tvorivej dramatiky ako prístupu k vyučovaniu a zároveň potrebe zavedenia tohto predmetu do pregraduálnej prípravy učiteľov a vychovávateľov. Na tému tvorivej dramatiky sa špecializuje najmä v predprimárnom a primárnom vzdelávaní, ako aj v rámci záujmovej umeleckej činnosti, najmä v spojení s divadlom a umeleckým prednesom. Pôsobí ako odborná garantka prehliadky detskej dramatickej tvorivosti detí predškolského veku (Bábkulienka) či ako predsedníčka porôt v prednese poézie a prózy (Hviezdoslavov Kubín). V rámci riešenia výskumných úloh sa podieľala na realizácii viacerých projektov zameraných napríklad na výchovu detského čitateľa, na expresívne podporné terapie pre deti s poruchami učenia, či na inovatívne vyučovacie metódy zamerané na stimuláciu gramotnosti prostredníctvom umelecko-výchovných činností. Je autorkou, spoluautorkou a editorkou viacerých publikácií, o.i. Metóda tvorivej dramatiky na 1. stupni ZŠ (1998), Tvorivá dramatika pre stredné školy (2002), Metóda tvorivej dramatiky a výchova detského čitateľa (2005), V4 ako výchova, vzdelávanie, voľný čas a vzájomná inšpirácia (2011), Kniha ako hra (2013).

Odborný seminár - pervazívne poruchy detí predškolského veku, príčiny, príznaky a možné riešenia

             Prednášajúca odborníčka
        MUDr. Terézia Rosenbergerová

Hovorí prednášajúca, MUDr. Terézia Rosenbergerová: "Označenie „autista" je často nepotrebné a mätúce, najmä pokiaľ nie je dostatok podrobných informácií o spektre tejto poruchy. Keď zdôrazňujeme význam správnej rediagnostiky, uvedomujme si, že v momente keď sa dieťa oddiagnostikuje, dôraz sa presúva k dlhodobejším dôsledkom - k edukácii a celkovému zvládnutiu tejto poruchy. V prednáške budeme hovoriť o základnych kritériach autizmu a výchove deti v materskej škole."

Seminár je určený pre učiteľky materských škôl a rodičov detí predškolského veku.

                                                           Cena vstupu: 20 Eur

                                                                                       (zahŕňa prednášku, materiály, certifikát, občerstvenie)

    7. apríla 2016                                        21. apríla 2016

    Bratislava                                              Prešov

    od 10,00 - 14,00 hod.                             od 11,00 - 16,00 hod.

       DK Kramáre, Stromová 18                                                              Regionálne pracovisko MPC, T. Ševčenka 11

         

Odborná konferencia

                                                  

               Inovácie a trendy vo vzdelávaní

                     12.-13. november 2015

        Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec

Aj tento rok pripravujeme odbornú konferenciu určenú pre učiteľov materských škôl.

POZVÁNKA NA KONFERENCIU

         Prihlasovanie na konferenciu je ukončené. 

 

     Pozrite sa spolu s nami na jednotlivé pripravované príspevky, ktoré budú prednesené počas odbornej konferencie.

Inovovaný štátny vzdelávací program pre materské školy - výzvy, úskalia a príležitosti
                       Mgr. Petra Fridrichová, PhD., Mgr. Miroslava Višňovská, PhD.

                                                                     

Rok 2008 bol pre slovenské školstvo prelomový – dňa 22.5.2008 Národná rada SR schválila školský zákon a následne bol v júni schválený aj Štátny vzdelávací program SR. Tak ako učitelia a učiteľky základných a stredných škôl, aj učiteľky v materských školách boli v priebehu rokov 2008 a 2009 postavené pred neľahkú úlohu – vytvoriť a realizovať školský vzdelávací program vychádzajúci zo Štátneho vzdelávacieho programu. Zmena školského zákona a zavedenie štátnych vzdelávacích programov priniesla do školskej reality fenomén nových pojmov, procesov a činností učiteľa, na ktoré neboli učitelia ani manažment škôl žiadnym spôsobom pripravovaní. Ďalšou významnou etapou v rozvoji slovenského školského systému je rok 2015, ktorý opäť priniesol schválenie inovovaných štátnych vzdelávacích programov. S ohľadom na komplexnosť zmien, iŠVP pre materské školy je zavádzaný v pilotnej fáze, ktorá so sebou prináša mnohé výzvy, ale aj príležitosti pre všetky zapojené materské školy i pre samotných tvorcov iŠVP a jednotlivých vzdelávacích oblastí. V rámci príspevku sprostredkúvame skúsenosti, kroky a príležitosti vyplývajúce z pilotného zavádzania iŠVP do edukačnej praxe. Príspevok má dve časti – v prvej prezentujeme aktuálny iŠVP so zmenami, ktoré pre materskú školu a pani učiteľky prináša a v druhej sa zameriavame na pilotnú fázu zavádzania iŠVP. Z pohľadu ŠPU je pilotná fáza zavádzania iŠVP do praxe unikátnou a vzácnou príležitosťou, a to nielen pre obohacujúcu spoluprácu a koordináciu zamestnancov MŠVVaŠ SR, Metodicko-pedagogického centra, Štátnej školskej inšpekcie, ale aj priamou komunikáciou s materskými školami a reflexiou každodennej edukačnej reality, ktorá je jediným relevantným zdrojom inovácie štátneho kurikula.

                                        Materské školy v prúde zmien a očakávaní                                                                                         PhDr. Viera Hajdúková, PhD.                                        

                                                     

Príspevok sa venuje aktuálnym zmenám v právnych predpisoch súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a približuje aktuálne informácie o realizácii pilotnej fázy zavedenia inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Reflektuje poznatky a reálne príklady z praxe „pilotných“ materských škôl.

                           Materská škola v turbulencii udalostí súčasného storočia                                                                             PaedDr. Ilona Uvačková                                                                                                                                                                                                                                                             

Krajiny Európskej Únie kladú dôraz na najvlastnejšie záujmy dieťaťa. Vzdelávaním, v našom prípade predprimárnym, deťom pomáhame zvyšovať ich všeobecnú kultúrnu úroveň, poskytujeme im rovnaké možnosti na rozvíjanie schopností a uplatnenie názorov a zmyslu pre mravnú a spoločenskú myseľ, aby sa mohli stať užitočnými členmi spoločnosti. Materské školy dennodenne dokazujú opodstatnenosť a dôležitosť prvého článku školského systému v Slovenskej republike - inštitucionálneho predprimárneho vzdelávania detí kvalifikovanými učiteľmi. Od každej reformy a každého kurikula pedagogickí zamestnanci, a to nie len materských škôl, očakávali a očakávajú zmeny. Nastavenie jednoznačných a zrozumiteľných kurikulárnych pravidiel je predpokladom vytvárania podmienok očakávaného účinného aj inovatívneho vyučovania zo strany učiteľa, a tiež predpokladom vytvárania podmienok byť dieťaťom tzv. modernej materskej školy 21. storočia prostredníctvom nadobúdania a uplatňovania zmysluplne rôznorodých a primeraných edukačných skúseností.

            Zmeny v právnych predpisoch v roku 2015 pre pracovno-právnu oblasť                                                                Ing. Jarmila Belešová

                                                                     

 

V príspevku budem prezentovať zmeny zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zameriam sa na učiteľky materských škôl, zmeny týkajúce sa uznávania atestácií, získavania,  priznávania  uznávania  kreditov a dopadu uvedených zmien na  ich odmeňovanie účinné od 1. septembra 2015.  Príspevok sa bude zaoberať aj zmenami v oblasti obsadzovania funkcie riaditeľa školy a akceptácie výsledkov výberového konania zriaďovateľom materskej školy.

 

            Matematika a práca s informáciami - analýza výkonových štandardov                                                             PaedDr. Edita Šimčíková, PhD.                                                                                                

Inovovaný Štátny vzdelávací program pre materské školy obsahuje vzdelávaciu oblasť Matematika a práca s informáciami, v ktorej sú výkonové štandardy kategorizované do štyroch podoblastí a sú formulované pre najvyššiu výkonovú úroveň detí v materských školách. V referáte sa pokúsime urobiť analýzu výkonových štandardov podľa podoblastí z hľadiska elementárnej matematiky, poskytnúť základné, ale nevyhnutné informácie dôležité pre učiteľa materskej školy v snahe zabezpečiť primerané odborné vzdelávanie detí. Zároveň ukážeme súvislosti a spojitosti so ŠVP ISCED 0 Dieťa a svet, vzdelávacími štandardami z matematicko-logickej podoblasti a inovovaným kurikulárnym dokumentom. Navrhneme možnosti rozpracovania požiadaviek na výkon detí s rôznym stupňom ich rozvojovej úrovne.

                                                 Ako pomôcť deťom zvládať hnev                                                                                                   Mgr. Katarína Kernová                                                                                                                                                                                                                                                   

V snahe pomôcť každému dieťaťu rozvíjať sa tak, aby bola z neho harmonická a šťastná osobnosť, je veľmi dôležité učiť  deti  spoznávať,  prejavovať a spracovávať svoj emocionálny svet. Hnev ako jedna z emócií v osobnostnom balíčku každého človeka  má byť  reakciou, keď sa deje niečo s čím nesúhlasíme, keď sa deje  nespravodlivosť voči nám, iným ľuďom i prostrediu, v ktorom žijeme. Človek, ktorý stratil schopnosť hnevať sa s efektívnym spracovaním  svojho hnevu, stratil podľa už starovekých filozofov ako i najprednejších svetových odborníkov z oblasti psychológie, pediatrie i psychiatrie zmysel pre morálku.  Dnešná hektická doba, kladúca dôraz na fyzickú príťažlivosť, materialistické hodnoty a IQ  si vyžaduje usmernenie a láskyplné vedenie už najmenších detí  v oblasti  emočnej inteligencie.  Je nutné prijať hnev ako emóciu, rozpoznať o aký druh hnevu sa práve v danej situácii jedná, aký je  dopad jeho spracovávania na rozvoj osobnosti  dieťaťa.  Už Artistoteles povedal, že „Rozhnevať sa dokáže každý – to je prirodzené. Ale rozhnevať sa na správneho človeka, v správny čas a správnym spôsobom, to  nedokáže  každý a nie je to vôbec ľahké.“   Je nutné prijať výzvu  Lymana Abbotta „Neučte deti, že sa nikdy nemajú hnevať. Učte ich, AKO  sa hnevať a pritom nehrešiť.“ Pomoc deťom v tomto smere zahrňuje okrem iného: 1/ Utváranie vzoru zdravého chovania zo strany dospelých, 2/ Prevedenie dieťaťa labyrintom jeho vlastného hnevu,  3/ Pomôcť mu, aby si vzalo poučenie zo vzniknutej situácie, 4/  Prínos spracovávania hnevu v rozvoji jeho zdravej sebadôvery ako originálnej ľudskej bytosti s jej kladmi i zápormi. Veď  stála aktuálnosť slov D. Allighieriho, že „tri veci nám zostali z raja – hviezdy, kvety a oči dieťaťa“, je  prednosťou a zároveň veľkou výzvou pre  nás dospelých s láskou pomáhať každému dieťaťu spracovávať hnev tak, aby jeho oči vyžarovali čo najviac šťastia a nie zármutku nad  dôsledkami hnevu, ktoré môžu byť častokrát žalostnejšie než jeho príčiny...

                             Centrá excelentnosti v materských školách
                          - novinka v programe Podpory digitalizácie škôl
                                          Nezisková organizácia EDULAB

                                             

                                                                   

 

V príspevku sa venujeme predstaveniu konceptu a zámerom Centier excelentnosti zriadených v materských školách v rámci iniciatívy Neziskovej organizácie EDULAB. Hlavnou myšlienkou Centier excelentnosti v materských školách je šírenie najlepšej praxe medzi kolegyňami prostredníctvom školení zameraných na oboznámenie sa s možnosťami využívania digitálnych technológií a edukačných softvérov v prepojení na praktické skúsenosti pedagóga. V príspevku odznejú aj informácie o ďalších novinkách, ktoré má EDULAB v rámci Programu podpory digitalizácie škôl pre materské školy pripravené.

Pripravované workshopy

MUDr. Terézia Rosenbergerová
Keď dieťa vzdoruje

Všetci poznáme odbodie vzdoru - nie vždy však vieme, ako sa k dieťaťu správať. Nechať ho, usmerniť ho, alebo násilne pretlačiť našu vôľu? Zdravé deti reagujú vzdorom, krikom, ale väčšina detí má problém, veľká skupina detí s pervazívnou poruchou, s hyperkinetickou poruchou, deti s intelektovou insuficienciou zareagujú nie vždy tak, ako čakáme. Naučiť sa zvládať kritické situácie sa nedá z príručky. Musíme najskôr pochopiť, čo dieťaťu je, rozpoznať poruchu dieťaťa a vtedy možno zareagujeme primeranejšie...

PaedDr. Dagmar Krupová – doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.
Bádateľské aktivity v materskej škole so zameraním na tému vzduch a počasie

Deti sú prirodzene zvedavé a je vhodné, ak sa táto ich vlastnosť podchytí a rozvíja v prospech získavania nových zážitkov a skúseností. Bádateľské aktivity považujú za hru, ktorá má v materskej škole výsostné postavenie, a spontánne sa pri nich učia. Deti simulujú prácu vedcov – manipulujú s predmetmi, pozorujú rôzne predmety a javy, konštruujú, objavujú, demonštrujú, robia pokusy, experimentujú atď. Je dôležité, aby tieto činnosti robili cielene a rozvíjali si pri tom schopnosti vedeckej práce – aby sa naučili merať, porovnávať, klasifikovať, stanovovať predpoklady, hypotézy a overovať ich a pod. Workshop bude zameraný na prezentáciu projektu s využívaním bádateľských aktivít na tému vzduch a počasie. Cieľom projektu bolo rozvíjať prekoncepty detí o vzduchu a počasí tak, aby prostredníctvom realizovaných aktivít mohli získať reálnejšiu a konkrétnejšiu predstavu o vzduchu a prírodných javoch spojených s počasím – oblakoch, daždi, snehu, vetre, krúpach, hmle, rose, inovati, dúhe, búrke – ako aj rozvíjať slovnú zásobu detí súvisiacu s danou témou.

Slávka Žoldáková
Dieťa a hudba .... pohyb a hra

Workshop nadväzuje na úspešný prvý diel projektu Veronika, zameraný na oblasť hudobnej výchovy. Obsahuje hudobné zostavy, zbierku hier a širokú škálu hudobných činností pre deti predškolského veku. Hudba v tomto projekte je veľmi rôznorodá, pestrá a výstižná. Poskytuje mnohorakosť využitia počas rôznych hier a motivuje do ďalšej vlastnej tvorby. Vďaka tomu je práca s hudbou zaujímavá, tvorivá, nápaditá a hlavne neskutočne príťažlivá pre deti akejkoľvek vekovej skupiny.

PaedDr. Edita Šimčíková, PhD.
Matematické aktivity v predprimárnom vzdelávaní

Počas pracovnej dielne je možné tvoriť úlohy, hry a aktivity zamerané na plnenie výkonových štandardov, realizovať ich a analyzovať z hľadiska plnenia výchovno-vzdelávacích cieľov. Účastníci si môžu overiť a rozšíriť vlastné kompetencie pri práci s úlohami prinášajúcimi jedno a viac riešení, resp. žiadne riešenie. Vzájomnou výmenou skúseností z praxe si tak možno doplniť svoje portfólio činností a pomôcok pre deti predškolského veku.

PaedDr. Žaneta Kunštárová
Tajomstvá ukryté v didaktickom materiáli Marie Montessori

Cieľom workshopu je predstaviť originálne pomôcky z dielne talianskej autorky alternatívnej koncepcie Marie Montessori s ukážkami aktivít ako ideálnej podpory rozvoja detí predškolského veku, nielen v kontexte súčasne preferovanej osobnostne orientovanej edukácie, ale aj v súlade s inovovaným kurikulárnym dokumentom pre predprimárne vzdelávanie. Slovami samotnej autorky: "Nedokážeme vytvoriť génia, môžeme sa však aspoň pokúsiť naplno rozvinúť vnútorný potenciál každého dieťaťa".

PaedDr. Aneta Jarešová, PhD.
Možnosti rozvíjania EQ u detí predškolského veku

Správna a primeraná emocionálna stimulácia detí v predškolskom veku je mimoriadne dôležitá pre celkový rozvoj osobnosti s presahom na kvalitu ich ďalšieho života. V rámci predškolskej edukácie je možné vytvárať podnetné prostredie a podmienky bohaté na kvalitné emocionálne prežívanie detí. Na túto skutočnosť bude nadväzovať aj workshop pod názvom - Možnosti rozvíjania emocionálnej inteligencie u detí predškolského veku. Bude zameraný na prezentáciu konkrétnych námetov, ako dopomôcť deťom predškolského veku lepšie sa orientovať v základných druhoch emócií, ako je hnev, strach, radosť a smútok. Predstavia sa aj spôsoby, ako viesť deti predškolského veku k ich lepšej identifikácii, rozlíšeniu, ovládaniu, ako aj k ich primeranému vyjadreniu.

Doc. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD.
Uplatňovanie humanistických princípov v práci učiteľa

Workshop bude zameraný na uplatňovanie PCA (Na človeka zameraného podľa prístupu C. R. Rogersa) v práci  učiteľky materskej školy. Jeho cieľom je pochopenie východísk pozitívnej medziľudskej komunikácie, t.j. akceptácie (bezpodmienkového prijatia) a podpory  kongruentného  správania vo vzťahu k deťom, zákonným zástupcom dieťaťa, kolegom či nadriadeným. Ďalším zámerom je, aby učiteľka materskej školy rozvíjala uvedené spôsobilosti  priamo vo výchovno-vzdelávacom procese. Implementácia vyššie uvedenej filozofie do práce pedagogického zamestnanca v materských školách môže výrazne eliminovať negatívne medziľudské vzťahy založené na reštriktívnom a agresívnom  správaní, a tiež vytvárať priestor na facilitáciu osobnostnej  zmeny človeka.

PaedDr. Alexandra Borovková
Tvorivosť - nová cesta k poznaniu. Projekty: Čo ukrýva tma a Zimné kúzlenie

S ohľadom na rýchly progres spoločnosti a nárast ekonomiky, je viac ako pravdepodobné, že naše deti budú pracovať v takých oblastiach, ktoré dnes ešte neexistujú. Preto je neefektívne pokračovať v transmisívnom spôsobe výučby a vyžadovať od detí, aby sa učili repetitívnou formou. Deti si medzi sebou rozumejú a komunikujú inak ako s dospelými, treba im na to dať len priestor. Hlavným cieľom workshopu je, aby učitelia na základe realizovaných aktivít pochopili prirodzený princíp a prijali svoju partnerskú rolu vo výchovno-vzdelávacom procese. Najlepší učiteľ dieťa inšpiruje k vlastnej aktivite, pretože nebude stáť po boku dieťaťa celý život. V určitom štádiu bude už dieťa odkázané na seba – na svoju šikovnosť, vytrvalosť, tvorivosť, vnútornú motiváciu napredovať, ktorá je hnacím motorom k úspešnému zvládnutiu akéhokoľvek problému v reálnom živote.

 

Hlavní organizátori konferencie

Odborní partneri konferencie

Hlavný partner

Partneri

Mediálny partner