Naši partneri

  • Education Academy
  • Partner
  • Spoločnosť 7 Plus

Certifikovaní lektori


PaedDr. Eva Sobinkovičová

- vyštudovala PF KU v Ružomberku, študijný program Predškolská a elementárna pedagogika. Rigorózne konanie ukončila v študijnom odbore Primárna a predprimárna pedagogika.  Absolvovala kvalifikačné vzdelávanie v odbore Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých. Má dlhoročnú prax ako učiteľka a riaditeľka  materskej školy. Pracovala aj v Metodicko-pedagogickom centre ako garantka národného projektu. Okrem strednej pedagogickej školy vyštudovala študijný odbor Predškolská a elementárna pedagogika a absolvovala rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky. V súčasnosti je študentkou tretieho stupňa vysokej školy, v študijnom odbore Špeciálna pedagogika, ktorá sa zaoberá inkluzívnym vzdelávaním detí na predprimárnom stupni školskej sústavy. Svoje profesijné zručnosti si neustále dopĺňa množstvom školení a certifikovaných seminárov. Publikuje odborné články zamerané na teoretickú i praktickú oblasť predprimárneho vzdelávania. Certifikovaná lektorka pre odborný workshop a akreditovaný vzdelávací program Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky  - autokorektívnych kariet v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole.

Kontakt: sobinkovicova.prosolutions@gmail.com

 

Slávka Žoldáková 

- učiteľka materskej školy v Poprade, Tajovského ul. Vyštudovala Strednú pedagogickú školu v Levoči. Má 30 rokov praxe. Pôsobí ako regionálna predsedníčka sekcie Spoločnosti pre predškolskú pedagogiku pre Poprad. Odborné zameranie je divadelná tvorba pre deti predškolského veku. Napísala niekoľko divadelných predstavení v rýmoch pre deti a ich pani učiteľky. Je autorkou súboru Logico Primo – Povolania, pôsobí ako lektor praktických seminárov a ako lektorka pre akreditovaný vzdelávací program Dieťa a hudba –pohyb a hra (Veronika).

Kontakt: zoldakova.prosolutions(at)gmail.com


PaedDr. Ľubica Dobrotová

- učiteľka, riaditeľka materskej školy, vyštudovala Predškolskú pedagogiku na Univerzite  Mateja Bela v Banskej  Bystrici. Venuje sa problematike edukácie detí a vzdelávaniu pedagógov v predprimárnom  vzdelávaní. Má 30 rokov  praxe – v súčasnosti pracuje ako samostatný pedagóg v Materskej škole Šalgotarjánska 5,  v Banskej Bystrici. Je  držiteľkou odborných certifikátov a  osvedčení. Je autorkou viacerých odborných článkov,  týkajúcich sa  predprimárneho vzdelávania a vzdelávania pedagógov predprimárneho vzdelávania. V rámci rigorózneho  konania sa  venuje hodnoteniu detí a pedagógov v podmienkach predprimárneho vzdelávania. Certifikovaná lektorka pre odborný workshop a akreditovaný vzdelávací program Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky  - autokorektívnych kariet v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole.

Kontakt: dobrotova.prosolutions@gmail.com