Naši partneri

  • Education Academy
  • Partner
  • Spoločnosť 7 Plus

Dieťa a hudba - pohyb a hra (Veronika)

Hudba a vytváranie hudby sú takým zážitkom človeka, ktorého výsledkom je vnútorná vyrovnanosť a harmónia. Hudba a spev nás oslobodzujú a odstraňujú zábrany. Pre tieto a mnohé ďalšie pozitívne vplyvy je hudba významným prostriedkom v predprimárnom vzdelávaní.

Vzdelávanie prostredníctvom akreditovaného vzdelávacieho projektu je zamerané na tvorbu učebných zdrojov v oblasti hudobnej výchovy, zohľadňujúcich aktuálne potreby detí. Pedagogickým zamestnancom ponúka ucelený vzdelávací program, ktorý obsahuje hudobné zostavy, zbierku hier a popis širšej škály hudobných činností pre deti predškolského veku. Hudba v tomto projekte je veľmi rôznorodá, pestrá, výstižná a bez textu. Poskytuje mnohorakosť využitia počas rôznych hier a motivuje do ďalšej vlastnej tvorby.

Prostredníctvom tohto vzdelávacieho programu získajú učitelia materských škôl schopnosť vložiť svoju osobnosť, vlastnú kreativitu a improvizačné schopnosti do hudobných hier a priestor pracovať s jedinečnými stratégiami. Prostredníctvom hudby sa učiteľka bude môcť rôznymi spôsobmi zahrať s deťmi, zotrieť akékoľvek rozdiely medzi nimi a vytvárať atmosféru radosti.  Hudba a jej tvorba vytvára priestor, v ktorom si každý môže nájsť vlastný spôsob vyjadrovania sa, každému poskytuje práve to, čo potrebuje jeho osobnosť.

Odbornou garantkou je PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD., z Katedry hudobnej a výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

Hlavný cieľ programu

Rozšíriť, prehĺbiť a rozvíjať teoretické vedomosti, praktické zručnosti a odborné kompetencie v oblasti nových inovatívnych prístupov k hudbe a hudobnej hre, ako prostriedku rozvoja hudobnosti, kreativity a celkovej osobnosti dieťaťa predškolského veku.

Profil absolventa vzdelávacieho programu

 

  • Absolvent ovláda problematiku hudobnosti dieťaťa v teoretickej i praktickej rovine, čo  mu umožňuje vhodne aplikovať nové metódy do hudobno-edukačného procesu v materskej škole.
  • Tvorivo projektuje praktické sprostredkovanie hudby deťom v materskej škole prostredníctvom hudobnej hry vo všetkých hudobno-výchovných činnostiach a edukačných formách
  • Prostredníctvom hudobnej hry vytvorí priaznivú emocionálnu a sociálnu klímu, vhodnú pre rozvoj hudobných schopností a personálnych zručností detí.
  • Prezentuje vlastnú kreativitu v podobe portfólia hudobných hier
  • Vie analyzovať a interpretovať získané poznatky a skúsenosti z aplikácie hudobných hier v praxi.Absolvent disponuje teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktoré mu umožňujú vhodne aplikovať nové metódy do hudobno-edukačného procesu.
Na záver o vzdelávacom programe

Program úspešne ukončí uchádzač, ktorý: absolvoval 80% z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania, spracoval aplikačné úlohy z distančnej formy a powerpointovú záverečnú prezentáciu. Absolvovaním akreditovaného vzdelávacieho programu pedagóg získa 10 kreditov.

Plánované termíny konania 2017/2018

Nitra 23.-24. február 2018 (plne obsadené)

Hlohovec 2.-3. marec 2018
(plne obsadené)
Prievidza 9.-10. marec 2018 (plne obsadené)
Bratislava 15. - 16. marec 2018 VOĽNÉ

Skalica 16.-17. marec 2018 (plne obsadené)
Kamenná Poruba - Rajec 23.-24. marec 2018 (plne obsadené)
Nové Mesto nad Váhom 5.-6. apríl 2018 (plne obsadené)
Púchov 6.-7. apríl 2018 (plne obsadené)
Banská Bystrica 13.-14. apríl 2018 (plne obsadené)
Košice 19.-20. apríl 2018 (plne obsadené)
Bardejov 20.-21. apríl 2018 (plne obsadené)
Partizánska Ľupča 18.-19. máj 2018 (plne obsadené)
Partizánske 25.-26. máj  (plne obsadené)

Považská Bystrica 1.-2. jún 2018 VOĽNÉ
Galanta 8.-9. jún 2018 VOĽNÉ
Námestovo 15.-16. jún 2018 VOĽNÉ

Piešťany 22.-23. jún 2018 (plne obsadené)

Ak máte záujem o niektorý z obsadených termínov, resp. miest konania vzdelávania, môžete zaslať vyplnenú prihlášku aj napriek tomu. Miesto/mesto, ktoré by Vám najviac vyhovovalo, stačí uviesť na prihláške. Miesta vzdelávania sa snažíme prispôsobovať momentálnemu záujmu žiadateľov.