Naši partneri

 • Education Academy
 • Partner
 • Spoločnosť 7 Plus

1. AKREDITOVANÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

Dieťa a hudba - pohyb a hra (Veronika)

Hudba a vytváranie hudby sú takým zážitkom človeka, ktorého výsledkom je vnútorná vyrovnanosť a harmónia. Hudba a spev nás oslobodzujú a odstraňujú zábrany. Pre tieto a mnohé ďalšie pozitívne vplyvy je hudba významným prostriedkom v predprimárnom vzdelávaní.

Vzdelávanie prostredníctvom akreditovaného vzdelávacieho projektu je zamerané na tvorbu učebných zdrojov v oblasti hudobnej výchovy, zohľadňujúcich aktuálne potreby detí. Pedagogickým zamestnancom ponúka ucelený vzdelávací program, ktorý obsahuje hudobné zostavy, zbierku hier a popis širšej škály hudobných činností pre deti predškolského veku. Hudba v tomto projekte je veľmi rôznorodá, pestrá, výstižná a bez textu. Poskytuje mnohorakosť využitia počas rôznych hier a motivuje do ďalšej vlastnej tvorby.

Prostredníctvom tohto vzdelávacieho programu získajú učitelia materských škôl schopnosť vložiť svoju osobnosť, vlastnú kreativitu a improvizačné schopnosti do hudobných hier a priestor pracovať s jedinečnými stratégiami. Prostredníctvom hudby sa učiteľka bude môcť rôznymi spôsobmi zahrať s deťmi, zotrieť akékoľvek rozdiely medzi nimi a vytvárať atmosféru radosti.  Hudba a jej tvorba vytvára priestor, v ktorom si každý môže nájsť vlastný spôsob vyjadrovania sa, každému poskytuje práve to, čo potrebuje jeho osobnosť.

Odbornou garantkou je PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD., z Katedry hudobnej a výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

Hlavný cieľ programu

Rozšíriť, prehĺbiť a rozvíjať teoretické vedomosti, praktické zručnosti a odborné kompetencie v oblasti nových inovatívnych prístupov k hudbe a hudobnej hre, ako prostriedku rozvoja hudobnosti, kreativity a celkovej osobnosti dieťaťa predškolského veku.

Profil absolventa vzdelávacieho programu

 

 • Absolvent ovláda problematiku hudobnosti dieťaťa v teoretickej i praktickej rovine, čo  mu umožňuje vhodne aplikovať nové metódy do hudobno-edukačného procesu v materskej škole.
 • Tvorivo projektuje praktické sprostredkovanie hudby deťom v materskej škole prostredníctvom hudobnej hry vo všetkých hudobno-výchovných činnostiach a edukačných formách
 • Prostredníctvom hudobnej hry vytvorí priaznivú emocionálnu a sociálnu klímu, vhodnú pre rozvoj hudobných schopností a personálnych zručností detí.
 • Prezentuje vlastnú kreativitu v podobe portfólia hudobných hier
 • Vie analyzovať a interpretovať získané poznatky a skúsenosti z aplikácie hudobných hier v praxi.Absolvent disponuje teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktoré mu umožňujú vhodne aplikovať nové metódy do hudobno-edukačného procesu.
Na záver o vzdelávacom programe

Program úspešne ukončí uchádzač, ktorý: absolvoval 80% z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania, spracoval aplikačné úlohy z distančnej formy a powerpointovú záverečnú prezentáciu. Absolvovaním akreditovaného vzdelávacieho programu pedagóg získa 10 kreditov.

Plánované termíny konania 2017/2018

Považská Bystrica 10.-11. november (plne obsadené)
Poprad 20.-21. november (plne obsadené)

Lučenec 24.-25. november VOĽNÉ

Púchov 1.-2. december
(plne obsadené)
Poprad 4.-5. december (plne obsadené)
Košice 11.-12. december (plne obsadené)
Partizánske 15.-16. december (plne obsadené)
Bratislava 12.-13. január 2018
(plne obsadené)

Kežmarok 21.-22. január 2018 VOĽNÉ

Brezno 26.-27. január 2018 (plne obsadené)
Strážske 9.-10. február 2018 (plne obsadené)

Strážske 16.-17. február 2018 VOĽNÉ

Nitra 23.-24. február 2018 (plne obsadené)

Hlohovec 2.-3. marec 2018 VOĽNÉ

Prievidza 9.-10. marec 2018 (plne obsadené)
Kamenná Poruba - Rajec 23.-24. marec 2018 (plne obsadené)
Púchov 6.-7. apríl 2018 (plne obsadené)

Bardejov 20.-21. apríl 2018 VOĽNÉ
Partizánska Ľupča 18.-19. máj 2018 VOĽNÉ
Považská Bystrica 1.-2. jún 2018 VOĽNÉ

Ak máte záujem o niektorý z obsadených termínov, resp. miest konania vzdelávania, môžete zaslať vyplnenú prihlášku aj napriek tomu. Miesto/mesto, ktoré by Vám najviac vyhovovalo, stačí uviesť na prihláške. Miesta vzdelávania sa snažíme prispôsobovať momentálnemu záujmu žiadateľov.

 

 

2. AKREDITOVANÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky-autokorektívnych kariet v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole

Autokorektívne karty sú učebnou pomôckou, ktorá spolu s učebnou úlohou obsahuje v sebe priamu spätnú väzbu. Sú postavené na princípe autokorektívnej spätnej väzby a spĺňajú požadované kritériá vedeckosti a odbornej správnosti, zaujímavosti a účelnosti.

Pri využívaní autokorektívnych pomôcok vo výchovno-vzdelávacom procese získavame vysokú mieru slobody činnosti, kde „dieťa má možnosť voľby svojej práce, zvolenú činnosť uskutočňuje podľa svojich zámerov, predstáv, pri využití vlastných postupov a môže pracovať svojím vlastným tempom“. Rešpektovať princípy zmysluplného učenia sa taktiež znamená „zámerné prispôsobenie sa vzdelávacím potrebám dieťaťa, čo sa prejavuje najmä v zámernom vytváraní učebných podmienok v škole tak, aby umožňovali mnohostranný slobodný prejav a samostatnosť každého žiaka“.
Vydavateľstvo Pro Solutions spracovalo akreditovaný program kontinuálneho vzdelávania pre pedagógov materských škôl so zámerom vypracovať dostatok dostupných materiálov pre vytváranie učebných zdrojov a učebných pomôcok - autokorektívnych kariet pre deti predškolského veku.

Hlavný cieľ programu

Aktualizovať, prehĺbiť a rozšíriť profesijné odborné kompetencie učiteľa materskej školy, ako predpokladu rozvoja kľúčových kompetencií dieťaťa predškolského veku a rozšíriť spektrum požívaných výchovno-vzdelávacích metód o inovatívne interaktívne metódy a pomôcky.

Špecifické ciele programu
 1. Aktualizovať súbor vedomostí, schopností z oblasti kľúčových kompetencií, ktoré korešpondujú s didaktikou učebnej pomôcky - autokorektívnych kariet.
 2. Využívať v praxi získané vedomosti a zručnosti pri konštruktívnom riešení edukačných úloh s jasným edukačným významom prostredníctvom učebnej pomôcky - autokorektívnych kariet.
 3. Realizovať a flexibilne použiť učebné pomôcky - autokorektívne karty v reálnej školskej praxi.
 4. Plánovať a projektovať edukačný proces so zameraním na využitie učebnej pomôcky -autokorektívnych kariet v kontexte so štátnym a školským vzdelávacím programom a individuálnymi vzdelávacími potrebami detí.
 5. Využívať aktivitu a tvorivosť detí pri realizácii edukačných činností. 
 6. Rozvíjať sebareflexiu a podporovať sebahodnotenie detí.
 7. Realizovať pedagogickú diagnostiku s využitím učebnej pomôcky - autokorektívnych kariet.

Absolvent aktualizačného vzdelávania si zdokonalí, rozšíri a doplní didaktické kompetencie. Bude spôsobilý vytvoriť si a využívať osobné učebné zdroje: didakticko-metodologické portfólio s využitím autokorektívnych kariet. Dokáže vytvárať vlastné autokorektívne učebné pomôcky.

Rozsah vzdelávacieho programu

Rozsah vzdelávacieho programu je nastavený na 50 hodín, z toho 40 hodín prezenčne a 10 hodín dištančne, max. 10 mesiacov. Absolvent môže získať 12 kreditov – 10 kreditov za rozsah vzdelávania a 2 kredity za spôsob ukončenia.
Na kontinuálne vzdelávanie, alebo na overenie profesijných kompetencií bude zaradený pedagogický zamestnanec uvedenej podkategórie v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Počas vzdelávania sa prezentuje
 • učebná pomôcka - autokorektívne karty – význam a ciele ich využívania,
 • organizačné usporiadanie denných činností z hľadiska používania učebnej pomôcky -autokorektívnych kariet,
 • využitie učebnej pomôcky - autokorektívnych kariet v edukačných aktivitách,
 • učebné pomôcky - autokorektívne karty ako nástroj implementácie prierezových tém, v predprimárnom vzdelávaní,
 • úloha a princípy učebnej pomôcky - autokorektívnych kariet vo výchovno-vzdelávacej činnosti a jej didaktického potenciálu pre komplexný rozvoj detí predškolského veku,
 • využitie učebnej pomôcky - autokorektívnych kariet v pedagogickej diagnostike a jej aplikačnú rovinu,
 • evalvácia výchovno-vzdelávacej činnosti s dôrazom na prínos používania učebnej pomôcky - autokorektívnych kariet,
 • možnosti budovania partnerstva materskej školy a rodiny v edukačných činnostiach s využitím učebnej pomôcky - autokorektívnych kariet. 

Ako sa prihlásiť na vzdelávanie?

1. Stiahnite si prihlášku a vyplnenú ju zašlite na našu adresu.

2. Po jej doručení vás budeme kontaktovať.

3. Vzdelávanie sa uskutoční pri minimálnom počte 15 účastníkov na vopred dohodnutom mieste a termíne.

Termín vzdelávania

                                  2.12.2017 Košice - plne obsadené
                                   9.12.2017 Teplička nad Váhom