Naši partneri

  • Education Academy
  • Partner
  • Spoločnosť 7 Plus

Odborné semináre

                                                  

         Rytmika ako prostriedok nadobúdania                                   jazykovej gramotnosti

             Prednášajúca odborníčka

        doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD.

Nosným motívom seminára, ktorý má teoretickú aj aplikačnú rovinu, je objasniť zmysel rytmiky (výchovy k rytmu) v edukácii, pretože môže byť vo viacerých smeroch obohacujúcim prvkom pri objavovaní jazyka. Nadobúdanie počiatočnej gramotnosti je proces dynamický, založený na princípoch hry a využívaní aktivizujúcich metód. Rytmické hry, ktoré deti dôverne poznajú, sa viažu k detskému slovesnému folklóru a ich ťažiskom je hudba, pohyb a slovo. Na týchto základoch je vhodné stimulovať u detí jemnú motoriku a grafomotoriku, oromotoriku, zrakové a sluchové vnímanie, priestorovú orientáciu, funkcie intermodality a seriality s dôrazom na objavovanie jazykových súvislostí čítanej a písanej reči. Rytmikou (pravidelnosťou) môžeme viesť deti nielen k poriadku a precíznosti v jazykovom prejave, ale aj k schopnosti a odvahe improvizovať a nebáť sa experimentovať so slovom, čo môže byť vhodným motivačným prostriedkom k jazykovej citlivosti. 

Seminár bol určený pre učiteľky materských škôl a konal sa 8.júna v Bratislave.  

                   

             Pervazívne poruchy detí predškolského                   veku, príčiny, príznaky a možné riešenia

             Prednášajúca odborníčka
        MUDr. Terézia Rosenbergerová

Hovorí prednášajúca, MUDr. Terézia Rosenbergerová: "Označenie „autista" je často nepotrebné a mätúce, najmä pokiaľ nie je dostatok podrobných informácií o spektre tejto poruchy. Keď zdôrazňujeme význam správnej rediagnostiky, uvedomujme si, že v momente keď sa dieťa oddiagnostikuje, dôraz sa presúva k dlhodobejším dôsledkom - k edukácii a celkovému zvládnutiu tejto poruchy. V prednáške budeme hovoriť o základnych kritériach autizmu a výchove deti v materskej škole."

Seminár bol určený pre učiteľky materských škôl a rodičov detí predškolského veku. Konal sa v dňoch 7.4.2016 v Bratislave a 21.4.2016 v Prešove.                                                        

Odborné konferencie pre materské školy

 

V roku 2015 sa konala v poradí štvrtá konferencia pre pedagógov materských škôl. Veľký záujem učiteliek (na poslednej konferencii účasť presiahla 350) znamená pre nás jasný signál, že im dokážeme ponúknuť aktuálne témy, zaujímavých domácich aj zahraničných spíkrov, kreatívne workshopy a odborné semináre. Počas dvoch dní je program doslova nabitý energiou a chuťou po poznaní.

Konferencia získala každoročne záštitu ministra školstva a podporu organizácií ako je Štátny pedagogický ústav, Štátna školská inšpekcia, OMEP či SPV.

Všetky informácie o poslednej odbornej konferencii nájdete tu.

Workshopy pre materské školy

Odborné workshopy priamo v materských školách, ktorých cieľom je zoznámiť učiteľky s didaktickými pomôckami, ktorých základom je autokorekcia. Odborní lektori, kvalifikovaní pedagógovia, prednášajú a priamo demonštrujú používanie učebných systémov.

Viac informácií o workshopoch tu