Naši partneri

  • Education Academy
  • Partner
  • Spoločnosť 7 Plus

Vzdelávací systém NTC

Vzdelávací systém NTC (alebo NTC learning) vychádza z výskumov odborníkov v pedagogike, medicíne, psychológii a špeciálnej pedagogike s cieľom zlepšiť intelektuálne schopnosti a funkčnú vedomosť detí. Odborníci z Českej republiky, Nórska, Talianska, Slovinska a Srbska vytvorili medzinárodný tím, ktorý vedie neurofyziológ Dr. Ranko Rajović zo Srbska.

Kto je Dr. Ranko Rajović?

Je autorom vzdelávacieho programu NTC, od roku 2002 je členom Medzinárodného výboru Mensa pre nadané deti a v rokoch 2010 – 2012 bol jej prezidentom.

Spolupracuje s UNICEF v oblasti vzdelávania. Je autorom programu NTC, ktorý sa implementuje v 15 európskych štátoch. Rozvíja spoluprácu na úrovni ministerstiev, univerzít, základných a materských škôl ako aj s neštátnymi organizáciami v krajinách Srbsko, Česká republika, Nórsko, Švajčiarsko, Taliansko, Slovensko, Bulharsko, Slovinsko, Rumunsko, Čierna Hora, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina a Macedónsko.

Dr. Rajovic sa zameriava na proces stimulácie tvorby mozgových neurónových prepojení – synapsií u detí. Analyzuje a komparuje vzdelávacie systémy v Ázii, Európe a severnej Amerike s cieľom uplatňovať efektívne vzdelávacie metódy pre deti predškolského veku. Rozhovor s autorom NTC si prečítate TU

Cieľom NTC learning je priniesť dieťaťu správnu stimuláciu v období, keď si intenzívne vytvára schémy a vzorce rozmýšľania a vlastné názory. Evokuje prirodzený záujem a zvedavosť dieťaťa prostredníctvom zaujímavých úloh a hier, čím rozvíja jeho funkčné myslenie.

Program NTC pozostáva z viacerých vzdelávacích fáz a obsahuje jednoduché fyzické a rozumové cvičenia podporujúce rozvoj prirodzeného potenciálu dieťaťa. Využíva špeciálne vzdelávacie pomôcky zamerané na symboly abstraktných pojmov, ako je hra NTC Človeče, nehnevaj sa!, hry zamerané na rozvoj pamäte alebo skladačky. Hra je didaktickou pomôckou, ktorá rozvíja jemnú motoriku a pohybovú koordináciu a rozširuje vedomosti dieťaťa prostredníctvom veľkého množstva symbolov. Cieľom programu NTC je priniesť dieťaťu správnu stimuláciu v období, keď si intenzívne vytvára schémy a vzorce rozmýšľania a vlastné názory. Evokuje prirodzený záujem a zvedavosť dieťaťa prostredníctvom zaujímavých úloh a hier, čím rozvíja jeho funkčné myslenie.

Čo je funkčná vedomosť a prečo je dôležitá?

Na rozdiel od tradičnej reprodukčnej vedomosti založenej na opakovaní faktov, funkčná vedomosť znamená schopnosť chápať a využívať už dosiahnuté vedomosti pri riešení nových problémových situácií. Rozvoj funkčného rozmýšľania v skoršom veku je výborným základom pre efektívne rozmýšľanie a učenie sa vo vyšších stupňoch vzdelávania. Vzniká pri ňom väčší počet prepojení mozgových buniek (synapsií) a zlepšujú sa intelektuálne schopnosti dieťaťa. Posledné výskumy ukazujú, že logické rozmýšľanie a rýchle riešenie problémových situácií sa dá trénovať. Myseľ dieťaťa sa tak popritom neustále zdokonaľuje.

Prečo používať symboly abstraktných pojmov?

Najlepší spôsob ako učiť deti rozmýšľať komplexnejšie a stimulovať tak ich schopnosti, je hrať sa s nimi hry, pri ktorých spoznávajú rôzne abstraktné symboly. Učenie sa symbolov (autá, zástavy, logá spoločností či futbalové mužstvá...) predstavuje veľmi efektívny spôsob základného rozvoja funkčného myslenia. Deti, ktoré sa naučili zástavy štátov, ich dokážu ľahko rozpoznať. Ak však chceme deti posunúť do „vyššej úrovne“, teda kde využívajú pri riešení problému už získané vedomosti, mali by sme im predtým, ako sa pozrú na zástavu, najskôr položiť otázku, ktorá zástava má kruh, ktorá hviezdy a podobne.

Je tento spôsob učenia sa pre deti ťažký?

Každé dieťa, ktoré sa do tretieho roka života naučilo svoj materinský jazyk, už zvládlo jednu z najťažších mentálnych výziev a určite je schopné dosiahnuť ďalší progres a rozvoj vlastného, špecifického talentu. Deti začínajú rozpoznávať symboly abstraktných pojmov veľmi skoro, ešte pred dovŕšením tretieho roka. Väčšina rodičov je hrdá na svoje dieťa, keď dokáže na ulici spoznať značku auta, logo kozmetickej spoločnosti či výrobcu čokolády. Deti majú prirodzenú motiváciu rozvíjať túto schopnosť, ale bez správnej stimulácie rýchlo strácajú záujem o takúto formu precvičovania mozgu. NTC hry sú vyvinuté tak, aby sa deti ľahko naučili veľké množstvo symbolov (zástav) a následne spoznali obrazce reprezentujúce jednotlivé krajiny, rozvíjajúc pritom svoje asociačné myslenie. Náročnejším stupňom je svet rozumovej klasifi kácie, postupnosti a asociácií. Je to výborný základ pre neskoršie efektívne rozmýšľanie a učenia sa.

Implementácia vzdelávacieho programu NTC prináša:

  • Rozvíjanie rozumovej schopnosti dieťaťa.
  • Prevenciu narušenej schopnosti koncentrácie a nedostatku pozornosti, ktoré sa môžu prejaviť v škole (dyslexia).
  • Rozvoj koordinácie pohybu a motoriky.
  • Rozvoj rýchleho rozmýšľania a argumentácie (funkčná vedomosť).
  • Zvýšenie počtu neurónových prepojení a s pomocou špecifi ckých cvičení aj mozgovej kapacity spracúvajúcej informácie. 
  • Vzdelávací program je prínosom pre každé dieťa, veľmi užitočný je pri vzdelávaní nadaných detí a pri rozvoji talentu.

 

 

Pre aktuálne informácie o NTC learning programe pre predškolský vek sledujte skupinu NTC Slovensko 0-6